Algemene Voorwaarden

Alles Over Ayurveda  | Algemene voorwaarden

KvK-nummer: Onze gezamenlijke VOF richten we op 28 maart op bij de KVK. Voor nu staan we allebei apart ingeschreven: KVK: 71514155 (Cielke Sijben) en 58066772 (Marleen Dijkhoff)

E-mail: deayurvedapodcast@gmail.com

1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven van Alles Over Ayurveda     .

2. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn Ontbindingsrecht.

4. Cursus: Het platform waarop door Alles Over Ayurveda Inhoud, waaronder teksten, afbeeldingen en video’s, tegen betaling worden aangeboden aan de Klant.

5. Dag: kalenderdag;

6. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

7. Duurzame Gegevensdrager: elk middel dat De Klant of Alles Over Ayurveda  in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

8. Klant: de partij die de Algemene Voorwaarden aanvaardt en de wederpartij is van Alles Over Ayurveda, meestal een consument. Dit is een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

9. Alles Over Ayurveda  : Alles Over Ayurveda, zoals ingeschreven bij de KvK onder nummer → Onze gezamenlijke VOF richten we op 28 maart op bij de KVK. Voor nu staan we allebei apart ingeschreven: KVK: 71514155 (Cielke Sijben) en 58066772 (Marleen Dijkhoff) gebruiker van de algemene voorwaarden en de partij die producten en/of diensten op afstand aan Klanten aanbiedt.

10. Ontbindingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

11. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Alles Over Ayurveda en Klant, waaronder tevens valt de Overeenkomst op afstand.

12. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Alles Over Ayurveda georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand.

13. Partijen: Alles Over Ayurveda en Klant gezamenlijk.

14. Schriftelijk: schriftelijke communicatie waaronder ook elektronische communicatie zoals

e-mail mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende

vaststaat. Direct Messages, zoals doch niet uitsluitend via Instagram, Alles Over Ayurveda  Community, zijn hiervan uitdrukkelijk uitgesloten.

15. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Klant en Alles Over Ayurveda gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

16. Website: www.AllesOverAyurveda.nl

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten tussen Alles Over Ayurveda en Klant, waaronder de Overeenkomst op afstand.

2.2 Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Alles Over Ayurveda zijn in te zien en zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan De Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door De Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de

Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4 Als een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling dan wel nietig is of vernietigd wordt, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Partijen zullen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in lijn ligt met het doel van de vernietigde of nietige bepaling.

2.5 Toepasselijkheid van enige (algemene) voorwaarden van Klant wordt uitgesloten.

2.6 Partijen kunnen Schriftelijk afwijken van de Algemene Voorwaarden.

2.7 Indien Alles Over Ayurveda, al dan niet stilzwijgend, afwijkt van de Algemene Voorwaarden, laat dit onverlet het recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht ontlenen aan afwijking of coulante toepassing van de Algemene Voorwaarden door Alles Over Ayurveda  .

2.8 De Algemene Voorwaarden, waaronder de uitsluitingen in aansprakelijkheid, zijn ook van toepassing op derden die door Alles Over Ayurveda worden ingeschakeld om de Overeenkomst uit te voeren.

3. Aanbod en Aanvaarding

3.1 Alles Over Ayurveda doet een aanbod via de Website.

3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant Mogelijk te maken. Als Alles Over Ayurveda      gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.

3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3.4 Alles Over Ayurveda mag op elk moment het aanbod, de inhoud daarvan of de prijsstelling daarvan wijzigen. Het aanbod dat bestond op het moment dat Klant aanvaardt, is het geldende aanbod. Alle Aanbiedingen zijn onder voorbehoud van duidelijke fouten in dit aanbod, zoals een onredelijk en onrealistisch hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

3.5 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.6 Klant kan het aanbod aanvaarden door deze op de Website aan te schaffen. Vanaf dat moment bestaat de betaalverplichting aan de kant van de Klant.

3.7 De leden 2 en 3 gelden niet in geval sprake is van een Overeenkomst tot aanschaf van een Cursus.

4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 De Overeenkomst wordt gesloten met de Klant die meerderjarig is. Indien de Klant niet meerderjarig is, verklaart hij door de Overeenkomst aan te gaan dat hij, voor zover dat nodig zou zijn gelet op de aard van de Overeenkomst en de totale prijs hiervan, toestemming heeft van zijn ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

4.3 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Alles Over Ayurveda      onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet Alles Over Ayurveda is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.

4.4 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Alles Over Ayurveda      passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Alles Over Ayurveda daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.5 Alles Over Ayurveda kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Alles Over Ayurveda op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.6 Alles Over Ayurveda zal bij het product of dienst aan de Klant de volgende informatie, Schriftelijk of op  zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager, meesturen:

a. het mailadres van Alles Over Ayurveda waar de Klant met klachten terecht kan; deayurvedapodcast@gmail.com

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het Ontbindingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Ontbindingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 3 lid 3 van de Algemene Voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Alles Over Ayurveda deze gegevens al aan de Klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

4.7 In afwijking tot bovenstaande komt de Overeenkomst tot de aanschaf van de Cursus tot stand op het moment dat de Cursus is aangeschaft. De leden 4.3 tot en met 4.5 zijn niet van toepassing.

Artikel 5. Prijzen producten en diensten

5.1 Klant is verplicht het bedrag te vergoeden, zoals dat in het aanbod op de Website stond vermeld.

5.2 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

5.3 In afwijking van het vorige lid kan Alles Over Ayurveda      producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Alles Over Ayurveda geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

5.4 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

5.5 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Alles Over Ayurveda dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de Klant de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.6 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. Prijzen cursus

6.1 Artikel 5.1 is van overeenkomstige toepassing.

6.2 De bij het aangaan van de Overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Alles Over Ayurveda heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een Cursus aan te passen.

6.3 Uitsluitend Alles Over Ayurveda bepaalt de hoogte van deze prijzen. Er bestaat geen recht op korting in geval van overlap van inhoud tussen verschillende Cursussen.

7. Betalingsverplichtingen

7.1 Betaling kan alleen direct en vooruit via betalingsmiddel zoals op Website is aangegeven.

7.2 Indien de Klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen kan hem de toegang tot de Cursus worden

ontzegd. Dit laat de betalingsverplichting onverlet.

7.3 Indien de Klant in gebreke blijft bij het voldoen aan zijn betalingsverplichting, is Alles Over Ayurveda gerechtigd na het versturen van een aanmaning van rechtswege in verzuim en is Alles Over Ayurveda gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten en (handels)wettelijke rente in rekening te brengen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.4 Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant.

8. Conformiteit en Garantie

8.1 Alles Over Ayurveda staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Alles Over Ayurveda er tevens voor in dat het product

geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.2 Alles Over Ayurveda voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. In geen geval is Alles Over Ayurveda verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat de Klant met de Overeenkomst beoogde.

8.3 Doordat de diensten van Alles Over Ayurveda online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend door technische mankementen.

8.4 Een door Alles Over Ayurveda, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst tegenover Alles Over Ayurveda kan doen gelden.

9. Levering en uitvoering

9.1 Alles Over Ayurveda zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

9.2 Als plaats van levering geldt het (e-mail)adres dat de Klant aan Alles Over Ayurveda      kenbaar heeft gemaakt.

9.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden is vermeld, zal De Alles Over Ayurveda  geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen

nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

9.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Alles Over Ayurveda      het bedrag dat de Klant betaald

heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

9.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Alles Over Ayurveda      zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Ontbindingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Alles Over Ayurveda     .

9.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Alles Over Ayurveda tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Alles Over Ayurveda bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10. Ontbindingsrecht

10.1 Bij de aankoop van producten en diensten heeft De Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De Bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door De Klant of een vooraf door De Klant aangewezen en aan Alles Over Ayurveda bekend gemaakte vertegenwoordiger.

10.2 Tijdens de bedenktijd zal De Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Ontbindingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Alles Over Ayurveda   retourneren, conform de door Alles Over Ayurveda Verstrekte redelijke en duidelijke

instructies.

10.3 Ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is niet mogelijk, wanneer Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de Overeenkomst voor het einde van de Bedenktijd en Klant heeft erkend het Ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.

10.4 Om gebruik te maken van zijn Ontbindingsrecht, zal Klant zich richten naar de door Alles Over Ayurveda bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Ontbinding moet altijd Schriftelijk aan Alles Over Ayurveda      worden medegedeeld.

10.5 Wanneer Klant gebruik maakt van het Ontbindingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

10.6 Indien de Klant gebruik maakt van zijn Ontbindingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

10.7 Alles Over Ayurveda zal het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of ontbinding, terugbetalen.

11. Annuleren of ruilen Cursus

11.1 Ten aanzien van de Overeenkomst tot de aanschaf van een Cursus geldt de Wet Koop op Afstand niet

aangezien de Klant ofwel geen consument is ofwel omdat deze een vast tijdstip dan wel een bepaalde periode

wordt aangeboden. Er bestaat in deze gevallen geen Ontbindingsrecht.

11.2 Indien Klant een Cursus heeft aangeschaft, dan hanteert Alles Over Ayurveda      het volgende annuleringsbeding:

– annuleren tot 7 dagen voor aanvang van de eerste Cursusdag: 100% restitutie;

– annuleren tussen de 1 – 7 dagen voor aanvang van de eerste Cursusdag: 50 % restitutie;

– annuleren op of na eerste Cursusdag: geen restitutie.

11.3 Indien Klant een Cursus aanschaft, dan is Klant verantwoordelijk van het vergewissen van de aanvangsdata. Indien Klant verhinderd is op een of meer Cursusdagen dan heeft de Klant geen recht op inhalen van (een) Cursusdag(en) of enige restitutie.

11.4 Alles Over Ayurveda behoudt zich het recht voor van het vorige lid af te wijken om haar moverende redenen. Zij is in dat geval gerechtigd een vergoeding van 15 % van de totaalprijs van de Cursus aan administratiekosten in rekening brengen.

12. Aanvullende voorwaarden Cursus

12.1 De Cursus wordt aangeboden zoals de informatie vermeld op de Website. De Klant kan geen rechten

ontlenen aan enige mededeling over de Cursus buiten de Website of gedaan door derden.

12.2 Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een Cursus kunnen van tijd tot tijd wisselen.Alles Over Ayurveda is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen.

12.3 De Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Alles Over Ayurveda. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking

gestelde gegevens.

12.4 De Cursus vindt plaats in groepsverband en betreft geen 1-op-1 coaching.

12.5 Toegang tot de Cursus is persoonlijk. Toegang tot de Cursus of de inhoud van de Cursus mogen niet gedeeld worden met derden.

12.6 Alles Over Ayurveda  behoudt zich het recht voor een Klant de (verdere) toegang tot de Cursus (tijdelijk)

te weigeren zonder dat Alles Over Ayurveda aan Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend bij een vermoeden van het delen van toegang tot de Cursus met derden dan wel wanneer de Klant door zijn gedrag het verloop van een Cursus belemmert of bemoeilijkt.

12.7 Als Klant in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan Alles Over Ayurveda, dan is Alles Over Ayurveda gerechtigd de toegang tot de Cursus te ontzeggen, zonder dat Alles Over Ayurveda enige schadevergoeding dan wel restitutie verschuldigd is.

12.8 Klant moet zich onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de Cursus dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor Alles Over Ayurveda      of derden.

12.9 Alles Over Ayurveda      is niet verplicht op alle persoonlijke vragen, Direct Messages of e-mails met betrekking tot de inhoud van de Cursus te antwoorden.

13. Intellectuele Eigendom

13.1 Alles Over Ayurveda is rechthebbende van alle door Alles Over Ayurveda      vervaardigde werken van intellectuele eigendom waaronder maar niet uitsluitend de werken die door Alles Over Ayurveda aangeleverd worden, getoond of toegezonden worden of anderszins geleverd worden, of die via de Website van de Cursus te zien zijn. Klant mag daarom deze werken niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Alles Over Ayurveda     .

13.2 Voor zover Alles Over Ayurveda  niet de rechthebbende is van de werken, heeft Alles Over Ayurveda hiervoor een geldige licentie. Deze werken mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.

13.3 Klant moet in alle gevallen de persoonlijkheidsrechten van de rechthebbende, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, respecteren.

13.4 Alle Inhoud van de Cursus, zoals video’s, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of andere materialen zijn persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met derden, noch op een andere wijze openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het publiceren of delen op internet van een deel of het geheel van deze materialen. Klant is bovendien, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag Klant de licentie niet overdragen. Uiteraard mag Klant voor strikt persoonlijk gebruik de werken downloaden, opslaan en/of printen.

13.5 Klant mag wel screenshots van de Cursus delen op zijn eigen sociale media accounts of eigen persoonlijke website, wanneer klant aan de volgende voorwaarden voldoet:

– Klant tagt @Alles Over Ayurvedamethode; en

– Klant tagt @Alles Over Ayurveda_academy; en

– Klant plaatst eigen content over het screenshot heen op zodanige wijze dat derden hierdoor niet de inhoud van de Cursus kunnen zien of volgen en het delen van het screenshot geen afbreuk doet aan het commerciële belang van Alles Over Ayurveda     .

13.6 Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

14. Aansprakelijkheid

14.1 Alles Over Ayurveda is slechts aansprakelijk indien en voor zover dit uit de wet dan wel dit artikel 14 blijkt.

14.2 De aansprakelijkheid van Alles Over Ayurveda is beperkt tot directe schade.

Onder directe schade wordt verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Alles Over Ayurveda  aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.

14.3 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Alles Over Ayurveda beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die Alles Over Ayurveda voor de Overeenkomst heeft ontvangen.

14.4 Alles Over Ayurveda is niet aansprakelijk voor enige mededelingen van derden of voor beslissingen die Klant naar aanleiding van de Cursus hebt genomen of producten of diensten die Klant naar aanleiding van de Cursus heeft aangeschaft of afgenomen.

14.5 Alles Over Ayurveda is niet aansprakelijk voor enige informatie die verstrekt is door derden of voor schade als gevolg van die informatie.

14.6 Alles Over Ayurveda is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat De Alles Over Ayurveda is uitgegaan van, door of vanwege door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.

14.7 Alles Over Ayurveda is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Klant.

14.8 Alles Over Ayurveda is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van Klant, waaronder indien de Klant de Overeenkomst is aangegaan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Alles Over Ayurveda of het al dan niet toepassen van de door Alles Over Ayurveda beschikbaar gestelde informatie.

14.9 Alles Over Ayurveda heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, om schade ongedaan te maken.

14.10 Alles Over Ayurveda is niet aansprakelijk wanneer de Cursus of de Website tijdelijk niet beschikbaar is. Indien en voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal Alles Over Ayurveda de duur van de Overeenkomst evenredig verlengen dan wel in overleg treden over de ruil van Cursusdagen. Er bestaat geen recht op restitutie.

14.11 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Alles Over Ayurveda of de door haar ingehuurde derden.

15. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

15.1 Alles Over Ayurveda behoudt het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en Schriftelijk medegedeeld.

15.2 Als Klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan Klant tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

16. Klachten en Geschillen

16.1 Klachten over de geleverde producten en diensten of bezwaren tegen een factuur moeten zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail worden ingediend.

16.2 Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

16.3 Ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij  Alles Over Ayurveda zich zal inzetten de best mogelijke oplossing te bereiken. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Alles Over Ayurveda hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen een oplossing verwacht mag worden.

16.4 Klant heeft tevens het recht om, indien een klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, klachten in te dienen over online aankopen, bij de Geschillencommissie Algemeen of door gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

16.5 Lid 4 geldt niet in geval van klachten over een Cursus.

Artikel 17. Slotbepalingen

17.1 Alles Over Ayurveda gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring. De meest recente versie is te allen tijde te vinden op de Website.

17.2 Op deze algemene voorwaarden en bijbehorende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Klant en Alles over Ayurveda zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waar Alles Over Ayurveda is gevestigd.

Algemene voorwaarden, versie: maart 2022